Nextmark | Privacy statement
16718
page-template-default,page,page-id-16718,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Privacy statement

Privacy Statement Nextmark

Dit document behoort toe aan;

Nextmark
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30266905

Hierna ook te noemen: Nextmark

Verantwoordelijke

Binnen Nextmark worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening (aan u) mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Nextmark is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Nextmark beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat Nextmark uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Binnen Nextmark worden uw persoonsgegevens verwerkt om u in contact te brengen met een geschikte behandelaar voor uw zorgvraag om u zodoende de juiste zorg, behandeling en nazorg te kunnen laten bieden. Daarnaast verwerkt Nextmark persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

  • kwaliteitsbewaking en verbetering van onze dienstverlening;
  • zorgen dat u in contact wordt gebracht met een geschikte behandelaar voor uw zorgvraag;
  • om klachten en incidenten te onderzoeken;
  • de financiële afhandeling en onze administratie op orde te hebben.

Wanneer Nextmark uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt Nextmark persoonsgegevens. Nextmark gebruikt uw: naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, medische gegevens omtrent uw ogen en zicht, medicatieoverzicht en overige gegevens die nodig zijn in het kader van de behandeling. CONTROLEER EN VUL AAN

Grondslag verwerking

Bij Nextmark willen wij dat u in contact komt met een geschikte behandelaar, zodat u goede zorg- en behandeling kunt ontvangen. Om deze dienst te kunnen leveren verzamelen wij persoonsgegevens.

Nextmark mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:
a. u voor de verwerking uw toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Nextmark onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Ook als u toestemming hebt gegeven mogen wij uw gegevens verwerken. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Nextmark van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Nextmark zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Nextmark waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Nextmark
info@nextmark.nl
020 3010 812

Adresgegevens:
Locatie Amsterdam
Assumburg 150
1081 GC Amsterdam

Bewaartermijn

Nextmark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Informatie delen met derden

De persoonsgegevens die wij verwerken worden gedeeld met een geschikte behandelaar. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken met deze behandelaren.

Daarnaast informeren wij betrokkenen over het feit dat gegevens worden gedeeld met behandelaren. Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

De communicatieve activiteiten van Nextmark bestaan onder andere uit de exploitatie en beheer van de website van Ooglid.nl en Vision Ooglaseren en het doorzetten van ingevulde contactformulieren aan externe behandelklinieken en in concernverband. In dit kader worden persoonsgegeven gedeeld. Betrokkene worden hierover geïnformeerd en om toestemming gevraagd om gegevens te delen met externe klinieken.

Beveiliging persoonsgegevens

Nextmark heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 020 3010 812 schriftelijk via de mail dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocaties of op onze locatie in Amsterdam. Nextmark zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. Nextmark.
Locatie Amsterdam
Assumburg 150
1081 GC Amsterdam

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Nextmark behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.